پژوهشکده دانشجویی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • فرم پیشنهاد طرح پژوهشی
نمایش بر اساس 
 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی
برای پیشنهاد طرح پژوهشی، فرم پیوست را به صورت تایپی تکمیل نموده و به آدرس ایمیل پژوهشکده دانشجویی pd@kashanu.ac.ir ارسال کنید. همچنین یک نسخه از آن را پرینت و امضاء کنید و به دفتر پژوهشکده تحویل دهید.
پنجشنبه 1 دى 1390
دانلود فایل پیوست
 فرم قرارداد پژوهشی
فرم قرارداد پژوهشی پژوهشکده دانشجویی دانشگاه کاشان
چهارشنبه 7 تير 1391
دانلود فایل پیوست